Umowa

zawarta w dniu ………….r. w Bydgoszczy pomiędzy:

1.PPHU „ ORBITA” Sylwester Ziemkiewicz 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8 o numerze NIP 554-182-14-03, wpisany do Rejestru Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy
pod numerem ewidencyjnym 56501, REGON 091466182, reprezentowanym przez Sylwestra Ziemkiewicza

zwany dalej ORBITA Bydgoszcz, a:

2. Organizatorem:.......................................................................................................................................................... o numerze NIP ............................................................................

KRS ........................................... REGON ..................................Reprezentowanym przez ……………………….................................

zwaną (-ym) dalej Zleceniodawca.

& 1

Zleceniodawca zleca ORBITA Bydgoszcz przewóz ………………………………………………………………………....

Do następujących miejscowości:   ………………………………………………………………………………..……………

Przewóz charakteryzuje się następującymi parametrami eksploatacyjnymi:

a) czas trwania- termin: ………………………….………………………...…

b) autokar/autobus turystyczny marki ……………………………………....

wyposażenie autokaru/autobusu: ……………………………………......…

c) obsługa: ….. uprawnionego/nych kierowców

d) przewidywany przebieg kilometrów – ……………………………………

e) godz. i miejsce podstawienia autokaru: g. .............................................................................................................................................................................

.

& 2

1. ORBITA Bydgoszcz pokrywa następujące koszty eksploatacyjne:

a) paliwo

b) opłaty drogowe

2. Zleceniodawca pokrywa następujące koszty eksploatacyjne:

a) noclegi i wyżywienie dla kierowcy/kierowców

b) opłaty parkingowe

& 3

Cena, którą Zleceniodawca płaci ORBITA Bydgoszcz została określona w oparciu o &1 oraz &2 Umowy i wynosi: …………….……………….. brutto (słownie: ……………………………………………………………………..………….).

Podana cena obejmuje podatek VAT w wysokości 8%.

& 4

Zleceniodawca dokonuje następującej zapłaty za usługę wymienioną w & 1 Umowy:

I rata w wysokości ………………….……- ZŁ do dnia …………………….….. r.

II rata w wysokości ……………………...- ZŁ do dnia …………………..…….. r.

& 5

1. Za wykonaną usługę ORBITA Bydgoszcz wystawia fakturę VAT.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania należności GOTÓWKĄ lub NA KONTO:
Bank PEKO S.A. I O. Bydgoszcz

Nr rachunku: 86 1140 1183 1111 0000 1290 7379

3. Za nieterminowe regulowanie płatności naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki w ustawowej wysokości.

& 6

Anulacja przewozu zgłoszona przez Zleceniodawcę po terminie, w którym podpisano niniejszą umowę powoduje, że Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości ……………………………….……… ZŁ na rzecz ORBITA Bydgoszcz

& 7

1. W przypadku, gdy przewóz osób jak w &1 po zawarciu umowy nie dojdzie do skutku z winy ORBITA Bydgoszcz lub w przypadku przerwania podróży na skutek awarii autokaru z winy ORBITA Bydgoszcz i niemożności jej kontynuowania, ORBITA Bydgoszcz zobowiązuje się do usunięcia awarii w możliwie krótkim czasie lub do zapewnienia transportu zastępczego.

2. Reklamacje dotyczące, jakości usługi przewozowej należy zgłaszać w pierwszej kolejności kierowcy pojazdu bądź ORBITA Bydgoszcz niezwłocznie po zakończeniu realizacji usługi, ale nie później niż 14 dni od daty jej zakończenia.

& 8

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

ORBITA Bydgoszcz                                                                                                           Zleceniodawca